rovnokrídlovce

Na svete asi 15200 druhov, na Slovensku 126 druhov (61rodov).
Patria sem kobylky (Ensifera) a koníky (Caelifera).