Nadčeľaď: Chalcidoidea (chalcidky)

Rozsiahla skupina drobných blanokrídlovcov. U nás asi 1500 – 2000 druhov. Nadčeľaď sa delí na 19 čeľadí s veľmi ťažkým určovaním druhov.