• Montescardia tessulatellus Montescardia tessulatellus
  • Montescardia tessulatellus (2) Montescardia tessulatellus (2)
  • Montescardia tessulatellus (3) Montescardia tessulatellus (3)
  • Montescardia tessulatellus (4) Montescardia tessulatellus (4)