• Chrysomela vigintipunctata Chrysomela vigintipunctata
  • Chrysomela vigintipunctata (10) Chrysomela vigintipunctata (10)
  • Chrysomela vigintipunctata (2) Chrysomela vigintipunctata (2)
  • Chrysomela vigintipunctata (3) Chrysomela vigintipunctata (3)
  • Chrysomela vigintipunctata (4) Chrysomela vigintipunctata (4)
  • Chrysomela vigintipunctata (5) Chrysomela vigintipunctata (5)
  • Chrysomela vigintipunctata (6) Chrysomela vigintipunctata (6)
  • Chrysomela vigintipunctata (7) Chrysomela vigintipunctata (7)
  • Chrysomela vigintipunctata (8) Chrysomela vigintipunctata (8)
  • Chrysomela vigintipunctata (9) Chrysomela vigintipunctata (9)