Lepidoptera / Zygaenidae / Zygaena trifolii

  • Zygaena trifoliiZygaena trifolii