Lepidoptera / Yponomeutidae / Argyresthia spinosella

priadzovček krovinový
  • Argyresthia spinosellaArgyresthia spinosella
  • Argyresthia spinosella (2)Argyresthia spinosella (2)
  • Argyresthia spinosella (3)Argyresthia spinosella (3)
  • Argyresthia spinosella (4)Argyresthia spinosella (4)