• Chrysomela vigintipunctata (5) Chrysomela vigintipunctata (5)
 • Chrysomela vigintipunctata (4) Chrysomela vigintipunctata (4)
 • Chrysomela vigintipunctata (3) Chrysomela vigintipunctata (3)
 • Chrysomela vigintipunctata (2) Chrysomela vigintipunctata (2)
 • Chrysomela vigintipunctata Chrysomela vigintipunctata
 • Pterostichus melanarius Pterostichus melanarius
 • Nomada cf. fucata (2) Nomada cf. fucata (2)
 • Nomada cf. fucata Nomada cf. fucata
 • Sciocoris distinctus (2) Sciocoris distinctus (2)
 • Sciocoris distinctus (3) Sciocoris distinctus (3)
 • Sciocoris distinctus (1) Sciocoris distinctus (1)
 • Lixus angustus (5) Lixus angustus (5)
 • Lixus angustus (4) Lixus angustus (4)
 • Lixus angustus (3) Lixus angustus (3)
 • Harpalus distinguendus (2) Harpalus distinguendus (2)
 • Harpalus distinguendus Harpalus distinguendus
 • Eristalinus aeneus (7) Eristalinus aeneus (7)
 • Eristalinus aeneus (8) Eristalinus aeneus (8)
 • Eristalinus aeneus (6) Eristalinus aeneus (6)
 • Eristalinus aeneus (5) Eristalinus aeneus (5)
 • Eristalinus aeneus (4) Eristalinus aeneus (4)
 • Eristalinus aeneus (3) Eristalinus aeneus (3)
 • Drasterius bimaculatus Drasterius bimaculatus
 • Eristalinus aeneus Eristalinus aeneus
 • Eristalinus aeneus (2) Eristalinus aeneus (2)
 • Cetonia aurata (4) Cetonia aurata (4)
 • Cetonia aurata (3) Cetonia aurata (3)
 • Cetonia aurata (2) Cetonia aurata (2)
 • Cetonia aurata Cetonia aurata
 
     
     
 
© Karol Ox