Lepidoptera / Geometridae / Colostygia pectinataria

piadivka hluchavková
  • Colostygia pectinatariaColostygia pectinataria