Hymenoptera / Tenthredinidae / Eutomostethus ephippium