Diptera / Empididae / Empis tessellata

  • Empis tessellataEmpis tessellata
  • Empis tessellata (2)Empis tessellata (2)
  • Empis tessellata (3)Empis tessellata (3)
  • Empis tessellata (4)Empis tessellata (4)
  • Empis tessellata (5)Empis tessellata (5)
  • Empis tessellata (6)Empis tessellata (6)
  • Empis tessellata (7)Empis tessellata (7)
  • Empis tessellata (8)Empis tessellata (8)
  • Empis tessellata (9)Empis tessellata (9)