Hymenoptera / Tenthredinidae / Monostegia abdominalis

piliarka