Orthoptera / Tettigoniidae / Poecilimon schmidti

kobylka Schmidtova