Orthoptera / Tettigoniidae / Tettigonia viridissima

kobylka zelená