Orthoptera / Tettigoniidae / Leptophyes albovittata

kobylka bielopása