Orthoptera / Tettigoniidae / Phaneroptera falcata

kobylka krovinová