Hymenoptera / Tenthredinidae / Rhogogaster chlorosoma