Orthoptera / Tettigoniidae / Conocephalus dorsalis

kobylka krátkokrídla